Önümler

 • PLA gysgaltma filmi PLA paket üçin ýylylyk gysyş filmi

  PLA gysgaltma filmi PLA paket üçin ýylylyk gysyş filmi

  PLA (polilaktiki kislota) gaýtadan dikeldilýän materiallardan alnan kompostable bioplastikdir, 100% arassa PLA çig malynda PLA kiçelýän film (PLA-1011) we PLA filmleri (PLA-1021 & PLA-1031) berip bileris.Ikisem ajaýyp aç-açanlykda we tekizlikde.PLA gysgaltma filmi üçin gaty ýokary gysyş gatnaşygy (77,6%) hödürleýär we gysylmagy üçin az ýylylygy talap edýär, gaýtadan işlemek wagtynda beýleki filmlere meňzeş çykyşlary ýerine ýetirende, PVC, PETG we OPS ýerine ulanylyp bilner.Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak boýunça iň materialdyr.PLA filmi üçin, dürli paket meýdançalarynda BOPP filminiň ýerine ulanyp boljak ýylylyk möhürlenýän we ýylylyk möhürlenmeýän biri bar.

 • LDPE göz ýaşyna çydamly plastmassa film öndürijileri

  LDPE göz ýaşyna çydamly plastmassa film öndürijileri

  LDPE gözýaşyna çydamly plastmassa film HDPE, LDPE we beýleki materiallardan ýasalýar we köp gatlakly ekstruziýa we pyrlanýan film bilen ýasalýar;bilelikde ekstruziýa prosesi şol bir çig malyň kömegi bilen filmiň güýjüni artdyryp biler we önümiň galyňlygy ýalňyşdyr.

 • Pes basyşly birleşdirilen film pes basyşly PE plastmassa rulon filmi

  Pes basyşly birleşdirilen film pes basyşly PE plastmassa rulon filmi

  Nusgalara görä düzülip bilner.Professional gözleg we tehniki topar ähli önüm meselelerini çözmäge kömek edýär.Dürli spesifikasiýalary we funksional film önümlerini öndürip bilýän 9 sany ösen üç-ýedi gatlak önümçilik liniýasy bar.
  Önümiň ini: 2 sm -1.5 M.
  Önümiň galyňlygy: 1,2-120 sim
  Önümiň aýratynlyklary: önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we önümçilik ýitgilerini azaltmak üçin ýokary tizlikli laminasiýa maşynlary, laminasiýa maşynlary we önümlere ýokary talaplar bilen dürli ulanylyş üçin amatly enjamlaryň hili, ysgynsyz gyrasy, ysmazlygy ýok.

 • Neýlon halta ýedi gatly birleşme filmi neýlon birleşdirilen film

  Neýlon halta ýedi gatly birleşme filmi neýlon birleşdirilen film

  Haryt ady: PA neýlon ýokary päsgelçilikli sumka.
  Önümiň spesifikasiýasy: ini 10 sm-55 sm.
  Önümiň galyňlygy: 5-40 sim.
  Barokary päsgelçilik, bir materialyň gaz, suw bugy, ys, geň ys ýa-da ys bolandygyna garamazdan, bir materialyň başga bir materialyň girmeginiň öňüni almak ukyby hökmünde kesgitlenip bilner.

 • Zawodyň bahasy Göni ýylylygy gysýan gaplaýyş filmi PE atylylyk gysylýan film gaplamak üçin gysgyç

  Zawodyň bahasy Göni ýylylygy gysýan gaplaýyş filmi PE atylylyk gysylýan film gaplamak üçin gysgyç

  PE gysgaldylan film, ýokary dartyş güýji, uzalmagy, oňat ýelmeýän, ýokary aç-açanlygy bilen önümçilik gaplaýyş önümidir.El bilen gysylýan film we mehaniki gysyş filmi ýaly önümleriň konsentrirlenen gaplamalarynda giňden ulanylyp bilner.PE gysgaldylan film, esasan, dürli görnüşli PE rezinlerinden, deşilmegine garşylyk, aşa güýçli öndürijilikden, has berk we arassa, aşa suw geçirmezlik üçin harytlary tabakda ýelmemekden ybarat, daşarky söwda eksporty, kagyz, metal , plastmassa, himiýa, gurluşyk materiallary, azyk, derman we senagat.

 • Qualityokary hilli HDPE filmleri

  Qualityokary hilli HDPE filmleri

  HDPE FILMS filmleri köp dürli önümleri (azyk önümleri, tehniki önümler, çap önümleri we ş.m.) gaplamak üçin ulanylýar.Şeýle hem, beýleki gaplaýyş önümlerini öndürýän ýarym önüm hökmünde (sumkalar, futbolka sumkalary, kagyz haltalary üçin çyzgylar, HDPE filmi bilen kagyz örtmek) ulanylýar.Bu filmler gurluşykçylar üçin köp sanly izolýasiýa kartonyny (ýylylyk orkold usuly bilen ýasalan) öndürmek üçin komponent hökmünde ulanylýar.

 • SGS tarapyndan kepillendirilen arassa we ak mdo kiçelýän film zawody

  SGS tarapyndan kepillendirilen arassa we ak mdo kiçelýän film zawody

  Maşyn ugruna gönükdirilen (MDO) film, polimer filmi ereýän nokadyndan birneme pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir ugra uzalýar.Film MDO enjamyna düşürilip bilner ýa-da partlanan filmleri öndürmekde iň soňky tapgyr hökmünde girizilen bu ädim.

 • Polietilen ýokary basyşly film LDPE plastmassa film PE kompozit filmini partlatdy

  Polietilen ýokary basyşly film LDPE plastmassa film PE kompozit filmini partlatdy

  Biziň kompaniýamyzda on üç-ýedi gatly ekstruziýa önümçilik liniýalary bar.Gözleg we gözleg toparynyň çig mal düzmek we mehaniki öwrülişikde 18 ýyldan gowrak tejribesi bar.Diňe görmedik önümleriňiz we edip bilmeýän önümlerimiz ýok.

  Gapynyň iň pes ini 2 sm, iň ýokarysy 8 metr bolup biler.

  Önümiň görnüşi: antistatiki film, geçiriji film, ýalyn öçüriji film, eplenen film, wirusa garşy film, polimer ýelimleýji film, punktura garşy film, haşal ot we beýleki umumy ýokary woltly birleşýän filmler we işleýän filmler.

  Gaplamak bulaşyklygy bolan müşderileri soramak we zawoddan maslahat almak üçin hoş geldiňiz.

 • PE ýylylygy gysylýan film içgisi daşky gaplama film piwo gaplaýyş PE film öndürijisi

  PE ýylylygy gysylýan film içgisi daşky gaplama film piwo gaplaýyş PE film öndürijisi

  Atylylyk bilen gysylyp bilinýän poliester filmi, garny gysmak üçin ulanmakdan başga-da, indi gündelik haryt gaplamakda hem ulanylyp başlandy.

  Sebäbi ol gaplamalary diňe bir täsirli, ýagyşdan goraýan, çyglylyga, poslama garşy gorap bilmeýär we ulanyjylary gazanmak üçin önümi owadan gaplamagy çap edip bilýär we öndürijiniň gowy keşbini görkezip biler.

 • Streokary güýçli PE filmi Süýtli ak film belligi filmi

  Streokary güýçli PE filmi Süýtli ak film belligi filmi

  Kompaniýa, plastmassa gaplaýyş materiallarynyň senagat gurluşyny ösdürmäge, öndürmäge, satmaga we optimizirlemäge doly ygrarly.

  Kompaniýanyň esasy önümleri: HDPE pes basyşly birleşýän film, PE gysýan film, PLA zaýalanýan film, PA neýlon dokumly wakuum halta, PA neýlon tüwi kerpiç sumkasy, LDPE ýokary basyşly kompozisiýa filmi, bellik filmi, ýokary barýer wakuum beden filmi, miwe tor torbasy film we ş.m.

 • HDPE Plastiki Film Qualityokary hilli Aç-açan film “Laminate Film” 3-5 gatly zarba filmi MDOPE filmi

  HDPE Plastiki Film Qualityokary hilli Aç-açan film “Laminate Film” 3-5 gatly zarba filmi MDOPE filmi

  Dykyzlyk derejesine, ýeňil agramyna, uzynlygyna çydamlylygyna ýokary güýji bilen tanalýan bu işlenip bilinýän termoplastika iň köp ulanylýan plastmassadyr.HDPE ýokary täsir edýär, oroty bölmez, gaty ýokary täsir güýji, aşgazan, menek, çyglylyk we ys garşylygy bar.Iýmit gaýtadan işleýän senagat üçin FDA köp derejeli tassyklandy.HDPE pes sürtülme koeffisiýentine eýe we aňsatlyk bilen kesilip, kebşirlenip, termoformirlenen we işlenip bilner.Çyglylyk we suw (duzly önümleri goşmak bilen) HDPE-ä täsir etmeýär.Duzly suwda ýa-da süýji suwda düýbünden suwda ulanylyp bilner.