Streokary güýçli PE filmi Süýtli ak film belligi filmi

Gysga düşündiriş:

Kompaniýa, plastmassa gaplaýyş materiallarynyň senagat gurluşyny ösdürmäge, öndürmäge, satmaga we optimizirlemäge doly ygrarly.

Kompaniýanyň esasy önümleri: HDPE pes basyşly birleşýän film, PE gysýan film, PLA zaýalanýan film, PA neýlon dokumly wakuum halta, PA neýlon tüwi kerpiç sumkasy, LDPE ýokary basyşly kompozisiýa filmi, bellik filmi, ýokary barýer wakuum beden filmi, miwe tor torbasy film we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önüm belligi näme?Bellikler hemme ýerde.Hemme zat bellikli.Bellikleriň aňsatdygyny pikir edýärin.Etiketkalarda bar zat, zatlara ýapyşmakdyr, şeýlemi?Bellik.Içerki çylşyrymly prosedura bolmak bilen, etiketkanyň gurluşygyny we önümçilik prosedurasyny saýlanyňyzda köp faktorlary hasaba almaly däl.

PE (polietilen) iň köp ýaýran plastmassadyr.PE bellikleripes mehaniki we himiki garşylygy bar.Gysga möhletli programmalar üçin ulanylýar (6 aýdan az).

Bu ýazgylar üçin iň köp ulanylýan liner aýna kagyzdyr.Ulanylyşyna baglylykda, hemişelik ýa-da aýrylýan ýelimli PE belliklerini öndürýäris.Bu ýazgylar, hatda gödek ýüzlerde-de gowy ýelmeşmek bilen häsiýetlendirilýär.

Aýratyn ulanylyşyna baglylykda bu bellikleriň hyzmat temperaturasy üýtgeýär.

-40 oC bilen +150 oC arasynda, we iň pes ulanylyş temperaturasy + 5 oC bilen +10 oC arasynda.

Şeýle hem, suw geçirmeýän, tekiz, çeýe we ýyrtmak aňsat bolan PE Duct lentasyny ulanýarys;Köp programmalar şulary öz içine alýar: kanallary möhürlemek, gorag filmlerini berkitmek, folga ýapmak, berkitmek, ýapmak, gaplamak we ş.m.

Ecutionerine ýetirmek

PE

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

5-1000 kg

Jikme-jik derňew

● Dokary dartyş güýji.
● Doly reňk çap etmek.
Om Özbaşdaklaşdyrmak üçin goldaw.
Sales Satuwdan soň alada ýok.

Saňa takyk sitata bermek üçin zerur birnäçe möhüm maglumatlar bar:
El Etiketkanyň ululygy.
● Material - ynamyňyz ýok bolsa, belligiň ulanylyşyny kesgitläň: daşky gurşawy beýan ediň (daşky / içki, howa, temperatura, himiki maddalar, aşgazan we ş.m.);Surfaceeriň görnüşi ulanylar.
The Bellikleri nädip ulanarsyňyz?- el bilen ýa-da awtomatiki usulda.
Hes heselimiň görnüşi - hemişelikmi ýa-da aýrylýarmy?azyk önümleri ormedisina bilen gatnaşyga girerlermi?Onuň ulanyljak ýüzüni suratlandyrmagyňyzy haýyş edýäris: egri, apolar, materialyň görnüşi, ýasalan substrat, amaly temperatura we ş.m.
The Bellikde (näçe reňk?), Seriýa belgisi, ştrih-kodlar ýa-da gologrammalarda çap etmegi talap edýän bolsaňyz.
The Etiketkalarda özüňiz çap etmek isleseňiz, printeriň görnüşini görkezmegiňizi haýyş edýäris.
Pack Gaplamagyň usuly - rolda, listde ýa-da fanfoldda.
● Möçberi - sargyt we taslama boýunça.
● Beýleki aýratyn talaplar.

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň