Biz hakda

SINOFILM

Kompaniýanyň tanyşdyryşy
SINOFILM kompaniýalary 2005-nji ýyldan bäri döredilýär. Jiangsu welaýatynyň Kunşan, Kiandeng şäheri, Ispaniýa senagat zolagynda ýerleşýär.

Döwrebap kärhana ulgamyny we standartlaşdyrylan dolandyryşy işjeň ýagdaýda ösdüriň we çalt ösüş gazandyk.Häzirki wagtda PE gaplaýyş pudagynda SINOFILM iň bäsdeş we ýokary hilli PE film gorag üpjün edijilerinden biri boldy.

Funksional PE filminiň ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemleýäris.Dünýä ösen önümçilik enjamlaryny geýiň we täze senagat düşünjesi we güýçli tehniki güýçleri bilen ýokary hilli önümleri halkara ülňüleri öndürýäris.

2008-nji ýyldan başlap, HDPE filminiň we PE kiçelýän filmiň gözlegine we ösüşine ünsi jemleýäris.

Müşderileri 20 ýyllap üznüksiz ulanmakda önümimiziň talaplaryny yzygiderli gowulandyrdyk, enjamlary we formulalary yzygiderli täzeledik.Şonuň üçin önümlerimiz ähli ugurlarda has gowy ösdürildi.Mundan başga-da, köp sanly täze pudagy açdyk.

Bäş ýyl ozal halkara bazarynda öňe sürülýän şol bir material önümi -MDOPE öndürip başladyk.

Enjamlaryň dizaýnyndan we önümçiliginden başlap, önüm formulasyna çenli.

Önüm önümi 2021-nji ýyldan bäri üstünlikli bazara çykarylýar.

Enjamlar we formulalar doly öwrenilýär we özümiz tarapyndan ösdürilýär.Şonuň üçin önümlerimiziň bahasy gaty amatly, has möhümi, önümlerimiziň hili müşderiler tarapyndan ýokary derejede ykrar edildi we baha berildi,şonuň üçin önümlerimiz bazardaky pursatdan peýdalanýarlar.

Biziň pelsepämiz

Hil birinji ýerde durýar!Adamlara gönükdirilen we sazlaşykly ösüşiň haýyşynda ýalňyş we amaly boluň!

Dolandyryş ýörelgesi

Ylma we tehnologiýa we seresaply önümçilige bil baglamak, halkara ülňülerine laýyk gelmek we ösen önümleri öndürmek.

SINOFILM1
SINOFILM2
SINOFILM3
SINOFILM4

SINOFILM Plastörite plastik film öndürýän kompaniýada, geljekdäki kynçylyklary we mümkinçilikleri elmydama häzirki döwrüň daşynda görmek bilen üpjün edýäris we size innowasion tehnologiýa çözgütlerini we hyzmatçylaryny hödürlemek mümkinçiligini tapýarys.Önümçilik düşünjesi hökmünde kabul ediň, adaty çäklendirmeleri taşlaň we has köp mümkinçilik görkeziň.

Mundan beýläk geljege ünsi jemläň, Sinofilmiň diňe bir wezipesi bar: arzuwlaryňyza ýetmäge we çykyşlaryňyzy doly görkezmäge kömek ediň.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak SINOFILM-iň esasy ünsi.Şol bir wagtyň özünde, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris we amaly tehnologiýa we innowasiýalary üpjün ederis diýip umyt edýäris.

SINOFILM, çyn ýürekden edýän tagallalarymyz bilen önümi gaplaýyş hyzmatdaşymyz boljakdygyna berk ynanýar!