PE ýylylygy gysylýan film içgisi daşky gaplama film piwo gaplaýyş PE film öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Atylylyk bilen gysylyp bilinýän poliester filmi, garny gysmak üçin ulanmakdan başga-da, indi gündelik haryt gaplamakda hem ulanylyp başlandy.

Sebäbi ol gaplamalary diňe bir täsirli, ýagyşdan goraýan, çyglylyga, poslama garşy gorap bilmeýär we ulanyjylary gazanmak üçin önümi owadan gaplamagy çap edip bilýär we öndürijiniň gowy keşbini görkezip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady:PE gysgaldylan film.

Öndürip boljak ini:15 sm -8 M.

Gysmak:0-70% düzülip bilner.

Reňk:bellenip bilner.

Görnüşi:Içgi gysýan film, ýalyn saklaýjy gysgyç filmi, bir taraplaýyn gysyş filmi we ş.m.

PE gysgaldylan film, ýokary dartyş güýji, ýokary uzalmagy, özüni ýelmeýän, ýokary aç-açanlygy we beýleki maddy nokatlary bolan senagat film önümidir.El bilen gysýan film we maşyn gysýan film üçin ulanylýar we dürli harytlaryň merkezleşdirilen gaplamasynda giňden ulanylyp bilner.PE gysylýan film esasan poliolefin rezinleriniň birnäçe markasyny garyşdyrmak we ekstrud etmek arkaly öndürilýär.Ponksion garşylygy we ýokary öndürijiligi bar.Goldaw plastinkasyna ýerleşdirilen önümleri gaplaýar we gaplaýar, gaplamany has durnukly, tertipli we suw geçirmeýär.Daşary söwda eksportynda, kagyz öndürmekde, Wujin plastik himiýa senagatynda, gurluşyk materiallarynda, azyk we derman senagatynda giňden ulanylýar.PE ýylylygy gysgalýan film ýokary basyşly polietilenden we bir gezeklik zarba bilen degişli kömekçi materiallardan ýasalýar.Gowy berklik, ýokary ýumşaklyk Gowy ýylylyk möhürlenmegi, täsir garşylygy, göz ýaşardyjy çydamlylygy, zeper ýetirmek aňsat däl.

Ecutionerine ýetirmek

PE1

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Önümiň ulanylyşy

Paletizasiýa, gurluşyk materiallary, metal önümleri, süýt önümleri, aýna çüýşeler we beýleki uly gaplaýyş enjamlary, zatlar we ş.m. Palet üçin ýylylyk gysylýan film

Haryt maglumatlary

● Hiç hili ýazgy ýok, GÖRNÜŞ ES ýok
UL Doly reňk
C KÖMEK ÜÇIN GÖRNÜŞ
AL SATYLMAKDAN soň hiç hili iş ýok

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň