HDPE Plastiki Film Qualityokary hilli Aç-açan film “Laminate Film” 3-5 gatly zarba filmi MDOPE filmi

Gysga düşündiriş:

Dykyzlyk derejesine, ýeňil agramyna, uzynlygyna çydamlylygyna ýokary güýji bilen tanalýan bu işlenip bilinýän termoplastika iň köp ulanylýan plastmassadyr.HDPE ýokary täsir edýär, oroty bölmez, gaty ýokary täsir güýji, aşgazan, menek, çyglylyk we ys garşylygy bar.Iýmit gaýtadan işleýän senagat üçin FDA köp derejeli tassyklandy.HDPE pes sürtülme koeffisiýentine eýe we aňsatlyk bilen kesilip, kebşirlenip, termoformirlenen we işlenip bilner.Çyglylyk we suw (duzly önümleri goşmak bilen) HDPE-ä täsir etmeýär.Duzly suwda ýa-da süýji suwda düýbünden suwda ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

HDPE filmi, köp gatlakly ekstrudirlenen topspin üflenýän film arkaly;bilelikde ekstrude tehnologiýasy şol bir materialda filmiň güýjüni artdyryp biler we diňe ownuk galyňlykda ýalňyşlyk döredip biler.
“Topspin” prosesi “falbala”, yrgyldama gyrasy, gyrmyzy we ýokary tekizliksiz film döredýär.
Filmiň galyňlygyny sazlamak arkaly emele gelýän dartyş çuňlugyny we gaplaýyş kuwwatyny sazlap biler.
Köp gatlakly ekstruziýa pes basyşly kompozit filmleriň garaşsyz ösüşi oňat tekizlige, galyňlygyň birmeňzeşligine eýe bolup, müşderi üçin gaplaýyş materiallarynyň ýokary barýerini ýa-da orta barýer häsiýetini saýlap biler.Kagyz, ýelimleýji lenta, PP, dokalan matalar we beýleki önümleriň birleşdirilen gaplama meýdanynda giňden ulanylyp bilner.

Gaplamak
Rulonlar PE listlerinde gaplanýar we keseligine ýa-da dikligine paletde ýerleşdirilýär;uzaldylan film ýa-da palletizasiýa kapoty bilen goralýar we berkidilýär.

Ekologiýa
Daşky gurşaw üçin ýaramaz, gaýtadan işlenip bilinýän filmler zibilhanalara ýerleşdirilip bilner ýa-da ýanýan zyýanly maddalar peýda bolmaz.

Iýmit önümleri bilen aragatnaşyk
Iýmit önümleri bilen göni aragatnaşyk üçin amatly reňkde;reňkli bolanda, diňe öndüriji tarapyndan kesgitlenen çäkli göterime çenli laýyk gelýär.

Ecutionerine ýetirmek

Utionerine ýetirmek1
Execerine ýetirmek2

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

5-1000 kg

Faceerüsti bejermek

● Koronany bejermek.
Perforasiýa.
Unch urmak.
● Çap et.
Ant Hemişelik antistatiki bejergi.
Isc Antiskrat bejergisi.

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň