SGS tarapyndan kepillendirilen arassa we ak mdo kiçelýän film zawody

Gysga düşündiriş:

Maşyn ugruna gönükdirilen (MDO) film, polimer filmi ereýän nokadyndan birneme pes temperaturada gyzdyrylýar we belli bir ugra uzalýar.Film MDO enjamyna düşürilip bilner ýa-da partlanan filmleri öndürmekde iň soňky tapgyr hökmünde girizilen bu ädim.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MDO tehnologiýasynyň peýdalary köp.Bu proses filmiň gaplaýyş materialy hökmünde hilini ýokarlandyrýar we uzaltmak bilen derrew çykdajylary azaldýar, käte 1000% -den gowrak.

Elbetde, bu köp sanly artykmaçlyga getirýär: az çig mal ulanylýar, bu köpçülikleýin azalmagyna we transport çykdajylarynyň peselmegine sebäp bolýar.Iň gowusy, MDO filmi uglerod aýak yzyňyzy gysmak arkaly kompaniýanyňyzyň ýaşyl şahsyýetnamalaryny gowulaşdyryp biler.

Justöne bu diňe aşaky setir barada däl, sebäbi MDO prosesi has ýokary önüm öndürýär.Uzaldylan film, talaplaryňyza laýyk gelýän ep-esli ösen optiki häsiýetleri görkezýär.

Pes ýa-da ýokary ýalpyldawuk, polýarizasiýa ýa-da dumanly film gerek bolsa, bu opsiýalara MDO maşyn sazlamalaryny ulaltmak arkaly ýetip bolýar.Şeýle usul bilen bejerilen film, MDO tehnologiýasynyň belli bir ugrunda gowulaşmagy we gowulaşmagy ýaly has gowy mehaniki aýratynlyklara eýedir.

Bu proses çyglylyga garşylygy üpjün edýändigi sebäpli, MDO önümleri diňe gaplaýyş materiallary hökmünde däl-de, eýsem, salfetkalarda, sanitariýa önümlerinde we ýapyklyk enjamlarynda geçip bolmaýan gatlak hökmünde ulanylýar.

Käbir filmler hatda tebigy biodegrirlenip bilýän birleşmelerden hem ýasalýar.

Bu amaly programmalara garamazdan önümçilik prosesi kyn.Dört aýry basgançakdan ybarat we olaryň haýsydyr birinde nädogry sazlamalary saýlamak gaty döwük film döredip biler.MDO ýönekeý ýaly görünýär, ýöne MDO filminiň material bilen işlenip taýýarlanylyşynyň häsiýetlerinde düýpli üýtgeşmeler döredýär.

1. MDO prosesinde ilkinji ädim gyzdyrmakdyr, bu ýerde film uzalýan bölüme iýmitlenýär we gerekli temperaturada deň derejede gyzdyrylýar.

2. Mundan soň film dürli tizlikde aýlanýan rulonlaryň arasynda uzalyp gidýän ugrukdyrma bilen yzarlanýar.

3. Ondan soň, göçürme döwründe filmiň täze häsiýetleri gulplanýar we hemişelik bolýar.

4. Iň soňunda film otag temperaturasyna getirilende sowadylýar.

Ecutionerine ýetirmek

MOD filmi

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

5-1000 kg

Arza

Logistika bellikleriniň ähli görnüşleri, öz-özüne ýelmeýän bellik substratlary, L.süýümli tutawaç kemeri (ýüp), şertnama sumkasy (FFS), dik gaplama.

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň