Neýlon halta ýedi gatly birleşme filmi neýlon birleşdirilen film

Gysga düşündiriş:

Haryt ady: PA neýlon ýokary päsgelçilikli sumka.
Önümiň spesifikasiýasy: ini 10 sm-55 sm.
Önümiň galyňlygy: 5-40 sim.
Barokary päsgelçilik, bir materialyň gaz, suw bugy, ys, geň ys ýa-da ys bolandygyna garamazdan, bir materialyň başga bir materialyň girmeginiň öňüni almak ukyby hökmünde kesgitlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Wakuum neýlon gaplaýyş haltalaryny päsgelçilik däl wakuum haltalaryna, orta barýer wakuum haltalaryna we barýer öndürijiliginden ýokary barýer vakuum haltalaryna bölmek bolar.Işleýiş nukdaýnazaryndan pes temperatura çydamly vakuum haltalaryna, ýokary temperatura çydamly vakuum haltalaryna, deşilmegine çydamly vakuum haltalaryna, gysylýan haltalara, öz-özüni goldaýan haltalara we fermuar haltalara bölmek bolar.Dürli önümleriň gaplama materiallary üçin dürli talaplary barlygy sebäpli, önümiň aýratynlyklaryna görä material saýlanylmaly, ýaramazlaşmagyň aňsatdygyna, ýaramazlaşmagyna sebäp bolýan faktorlara (ýagtylyk, suw ýa-da kislorod we ş.m.), önümiň görnüşi, önümiň üstki gatylygy. , saklanyş şertleri, sterilizasiýa temperaturasy we ş.m. Gowy vakuum haltasynyň köp funksiýasy bolmaly däl, ýöne önüme laýykdygyna baglydyr.

Kolbasa önümleri, noýba önümleri we ş.m. ýaly yzygiderli görnüşli ýa-da ýumşak ýüzli önümler üçin materialyň ýokary mehaniki güýjüni talap etmek hökman däl, diňe materialyň päsgelçilik häsiýetini we sterilizasiýa temperaturasynyň täsirini göz öňünde tutmaly. materialda.Şonuň üçin şeýle önümler üçin opa / pe gurluş gaplaýyş haltalary köplenç ulanylýar.Temperatureokary temperaturaly sterilizasiýa (100 above-dan ýokary) zerur bolsa, opa / cpp gurluşy ýa-da ýokary temperatura çydamly PE ýylylyk möhürleýji gatlagy hökmünde ulanylyp bilner.

Ecutionerine ýetirmek

PA1

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Önümiň ulanylyşy

Gury iýmitleriň vakuum gaplamasy we ş.m.

Haryt maglumatlary

Neýlon vakuum haltasy ýag, çyglylyga, 90 at ýokary temperaturada bişirilmegine, pes temperatura doňmagyna, hiliň kepili, täze saklanyş we ys çydamlydyr.

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň