LDPE göz ýaşyna çydamly plastmassa film öndürijileri

Gysga düşündiriş:

LDPE gözýaşyna çydamly plastmassa film HDPE, LDPE we beýleki materiallardan ýasalýar we köp gatlakly ekstruziýa we pyrlanýan film bilen ýasalýar;bilelikde ekstruziýa prosesi şol bir çig malyň kömegi bilen filmiň güýjüni artdyryp biler we önümiň galyňlygy ýalňyşdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LDPE gözýaşyna çydamly plastmassa film HDPE, LDPE we beýleki materiallardan ýasalýar we köp gatlakly ekstruziýa we pyrlanýan film bilen ýasalýar;Bilelikdäki ekstruziýa prosesi şol bir çig malyň kömegi bilen filmiň güýjüni artdyryp biler we önümiň galyňlygy ýalňyşdyr.

Iň ýokary egirme prosesi filme hiç hili päsgelçilikleri, eňňit gyralary, öl gyralary we ýokary tekizligi gazanmaga mümkinçilik berýär.Filmiň galyňlygyny sazlamak bilen, galyplaryň uzalýan çuňlugy we gaplaýyş kuwwaty sazlanyp bilner.

Özbaşdak ösen köp gatlakly pes basyşly kompozit film.Önüm ajaýyp tekizligi, galyňlygy birmeňzeşdir we müşderiler üçin ýokary barýerli we orta päsgelçilikli gaplaýyş materiallaryny saýlap berip biler.

Gaplamak
Rulonlar PE listlerinde gaplanýar we keseligine ýa-da dikligine paletde ýerleşdirilýär;Uzaldylan film ýa-da palletizasiýa kapoty bilen goralýar we berkidilýär.

Ekologiýa
Daşky gurşaw üçin ýaramaz, gaýtadan işlenip bilinýän filmler zibilhanalara ýerleşdirilip bilner ýa-da ýanýan zyýanly maddalar peýda bolmaz.

Iýmit önümleri bilen aragatnaşyk
Iýmit önümleri bilen göni aragatnaşyk üçin amatly reňkde;Reňkli bolanda, öndüriji tarapyndan kesgitlenen çäkli göterime çenli laýyk gelýär.

Ecutionerine ýetirmek

Utionerine ýetirmek1
Execerine ýetirmek2

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

5-1000 kg

Faceerüsti bejermek

● Koronany bejermek.
Perforasiýa.
Unch urmak.
● Çap et.
Ant Hemişelik antistatiki bejergi.
Isc Antiskrat bejergisi.

Üns beriň

1. customörite önümleriňiziň göwrümini, mukdaryny we stilini bize onlaýn aýdyň.
2. Siziň üçin hödürlenýän önümiň bahasyny hasaplaýarys.
3. Alyjylar dizaýn garalamalaryny ýa-da dizaýn materiallaryny hödürleýärler.
4. Önümçilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin size hödürlenen dizaýn taslamasyny ýa-da materialy mugt düzeris.
5. Alyjy çeper eserleri, materiallary we tassyklamalary tassyklandan soň, çap önümçiligini amala aşyrarys.
6. Harytlar öndürilenden soň, olary ekspress (logistika) arkaly size ibereris, geleşik gutardy we iki tarap hem baha berer.

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň