Polietilen ýokary basyşly film LDPE plastmassa film PE kompozit filmini partlatdy

Gysga düşündiriş:

Biziň kompaniýamyzda on üç-ýedi gatly ekstruziýa önümçilik liniýalary bar.Gözleg we gözleg toparynyň çig mal düzmek we mehaniki öwrülişikde 18 ýyldan gowrak tejribesi bar.Diňe görmedik önümleriňiz we edip bilmeýän önümlerimiz ýok.

Gapynyň iň pes ini 2 sm, iň ýokarysy 8 metr bolup biler.

Önümiň görnüşi: antistatiki film, geçiriji film, ýalyn öçüriji film, eplenen film, wirusa garşy film, polimer ýelimleýji film, punktura garşy film, haşal ot we beýleki umumy ýokary woltly birleşýän filmler we işleýän filmler.

Gaplamak bulaşyklygy bolan müşderileri soramak we zawoddan maslahat almak üçin hoş geldiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PE adaty film, ýokary dartyş güýji, ýokary uzalma aýdyňlygy, deşiklere garşylyk, amatly gaplama amallary, kiçi göwrüm we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolan önümçilik gaplaýyş film önümidir.Müşderileriň dürli zerurlyklaryna görä önümleriň fiziki aýratynlyklaryny hem gowulaşdyryp biler.PE filmi, esasan, gaplamany arassa, suw geçirmeýän we izolýasiýa edýän we dürli pudaklarda önüm gaplanyşynda giňden ulanylýan garyşyk we üflemek arkaly birnäçe dürli polietilen rezinden öndürilýär.PE filmi polietilen çig maldan we bir gezeklik zarba bilen degişli kömekçi materiallardan ýasalýar.Gowy berklik, ýokary aç-açanlyk, gowy ýylylyk möhürlenmegi, bogunsyz owadan, amatly daşamak we saklamak we kiçi göwrüm bilen häsiýetlendirilýär.

Haryt görnüşi: müşderileriň isleglerine görä, silindr membranada, L şekilli eplenen membranada, ýeke membrana, üznüksiz halta ýa-da membranada gaýtadan işlenip bilner, şeýle hem zerurlyklara görä silindr halta, tekiz gapy sumkasy we trapezoidal halta gaýtadan işlenip bilner. Müşderiler.

Ecutionerine ýetirmek

ýokary1

Ini

Turbaly film 400-1500mm
Film 20-3000mm

Galyňlyk

0.01-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Önümiň ulanylyşy

Dokma, gurluşyk materiallary, himiki maddalar, metallar, önümçilik we beýleki uly göwrümli gaplama enjamlary, önümler we ş.m.

Haryt maglumatlary

Arassa ýokary basyşly çig malyň elleri ýumşak, bölejikleriň aç-açanlygy, kesilen ýüzünde ak döwülen kölege ýa-da çyzyk ýok, uzyn çyzgy ýok, berk berklik, ýakylandan soň döwmek aňsat, bölejikleriň aç-açanlygy we ereýän nokady adatça 160 .

Arza

HDPE Plastik1

HDPE gaplaýyş filmi

HDPE Plastik2

HDPE bilelikde ekstrudirlenen film

HDPE Plastik3
HDPE Plastiki4
HDPE Plastiki5
HDPE Plastik6
HDPE Plastik8
HDPE Plastik9

PE belligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň