Zawodyň bahasy Göni ýylylygy gysýan gaplaýyş filmi PE atylylyk gysylýan film gaplamak üçin gysgyç

Gysga düşündiriş:

PE gysgaldylan film, ýokary dartyş güýji, uzalmagy, oňat ýelmeýän, ýokary aç-açanlygy bilen önümçilik gaplaýyş önümidir.El bilen gysylýan film we mehaniki gysyş filmi ýaly önümleriň konsentrirlenen gaplamalarynda giňden ulanylyp bilner.PE gysgaldylan film, esasan, dürli görnüşli PE rezinlerinden, deşilmegine garşylyk, aşa güýçli öndürijilikden, has berk we arassa, aşa suw geçirmezlik üçin harytlary tabakda ýelmemekden ybarat, daşarky söwda eksporty, kagyz, metal , plastmassa, himiýa, gurluşyk materiallary, azyk, derman we senagat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

PE gysgaldylan film LDPE-den we partlama arkaly degişli materiallardan ýasalýar, berkligi, çeýeligi, ýokary ýylylyk möhürleýiş ýerine ýetirijiligi, täsirine çydamly, güýçli ýyrtyk garşylygy, zeper ýetmegi aňsat.

Filmiň ajaýyp optiki aýratynlyklary, ielow duman we ýokary ýalpyldawuklygy bar;Bu, mahabat habaryny daşaýjy hökmünde bukjanyň özüne çekijiligini nygtaýar.Has ýokary dartyş güýji we uzalmagy galyňlygy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, özi gaplamak, daşamak we biderek sarp etmek üçin ep-esli tygşytlaýar.

Gaplamak
Rulonlar PE listlerine gaplanýar we keseligine paletde ýerleşdirilýär;uzaldylan film ýa-da palletizasiýa kapoty bilen goralýar we berkidilýär.

Ekologiýa
Daşky gurşaw üçin ýaramaz, gaýtadan işlenip bilinýän filmler zibilhanalara ýerleşdirilip bilner ýa-da ýanýan zyýanly maddalar peýda bolmaz.

Iýmit önümleri bilen aragatnaşyk
Iýmit önümleri bilen göni aragatnaşyk üçin amatly reňkde;Reňkli bolanda, öndüriji tarapyndan kesgitlenen çäkli göterime çenli laýyk gelýär.

Ecutionerine ýetirmek

Utionerine ýetirmek1
Execerine ýetirmek2

Ini

Turbaly film 100-8000mm

Galyňlyk

0.02-0.8mm

Oresadroslar

Içinde φ76mm we 152mm bolan kagyz ýadro.
Içinde 76 mm bolan plastik ýadrolar.

Daşarky aýlaw diametri

Maksimum 1200mm

Agramy

10-1000 kg

Faceerüsti bejermek

● Koronany bejermek.
Perforasiýa.
Unch urmak.
● Çap et.

Arza

PE filmi kiçeldýär6
PE filmi gysýar7

Içgileri toparlaýyn gaplamak (ýygnamak)

PE filmi kiçeldýär8
PE filmi gysýar9

Palet gaplamak

PE filmi kiçeldýär10
PE filmi kiçeldýär11

Senagat önümleriniň gaplanylyşy

PE filmi kiçeldýär12
PE filmi gysgaldýar13

Gurluşyk materiallaryny we mebelleri gaplamak

PE filmi kiçeldýär14
PE film gysýar15

Atylylygy gysýan film uly diametrli ýylylygy gysýan turba örtükli film we sumkalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň