Haýsy gysyş filmi önümiňiz ýa-da programmaňyz üçin iň gowusy?

Önümiňizi howpsuz we satuwda ygtybarly saklamak isleseňiz, kiçeldilen filmiň size kömek edip biljekdigini eýýäm gören bolmagyňyz mümkin.Häzirki wagtda bazarda kiçelýän filmiň köp görnüşi bar, şonuň üçin dogry görnüşi almak möhümdir.Diňe gysylýan filmiň dogry görnüşini saýlamak önümiňizi tekjede goramaga kömek etmän, müşderileriňiz ýa-da alyjylaryňyz üçin satyn alyş tejribesini hem artdyrar.

Gysgalýan filmiň köp görnüşinden, gözden geçirmek isleýän bazaryňyzdaky üç esasy film PVC, Poliolefin we Polietilen.Bu kiçelýän filmleriň hersinde dürli programmalara geçýän häsiýetler bar, ýöne bu filmleriň aýratynlyklary olary aýratyn ulanmak üçin has amatly edip biler.

Ine, programmaňyz üçin haýsysynyň has gowudygyny saýlamaga kömek etmek üçin kiçelýän filmiň her görnüşiniň käbir güýçli we gowşak taraplary.

Filmiň gysylmagy önümiňiz ýa-da programmaňyz üçin iň gowusy1

● PVC (Poliwinil hlorid diýlip hem atlandyrylýar)
Güýçler
Bu film inçe, ýeňil we ýeňil, köplenç kiçelýän filmlerden has arzan.Diňe bir tarapa gysylýar we ýyrtylmagyna ýa-da deşilmegine ýokary çydamly.PVC aç-açan, ýalpyldawuk prezentasiýa bolup, ony estetiki taýdan göze ýakymly edýär.

Gowşak taraplar
PVC temperatura gaty ýokary bolsa ýumşaýar we ýyrtyk bolýar, sowamasa gaty we döwülýär.Filmde hlorid barlygy sebäpli, FDA diňe PVC filmini iýip bolmajak önümler bilen ulanmak üçin tassyklady.Şeýle hem, ýyladyş we möhürlenende zäherli tüsse çykarmagyna sebäp bolýar we ony gaty şemalladylýan ýerlerde ulanmagy zerur edýär.Şonuň üçin bu filmiň ygtyýarlyklary gaty berk.PVC, adatça, köp önümi birikdirmek üçin amatly däl.

● Poliolefin
Güýçler
Bu kiçelýän film görnüşi, FDA bilen iýmit aragatnaşygy üçin tassyklanýar, sebäbi düzüminde hlorid ýok we ýyladyş we möhürlenende has az ys berýär.Düzgünsiz şekilli paketler üçin has laýyk gelýär, sebäbi has doly kiçelýär.Filmiň owadan, ýalpyldawuk görnüşi bar we gaty düşnükli.PVC-den tapawutlylykda, inwentarlary tygşytlamak bilen, saklanylanda has giň temperatura üýtgemelerine çydap biler.Birnäçe zady birikdirmeli bolsaňyz, poliolefin ajaýyp saýlawdyr.PE-den tapawutlylykda, köp paket agyr zatlary gaplap bilmeýär.Kesgitli poliolefin hem bar, bu aýdyňlygy pida etmezden güýjüni artdyrýar.Poliolefin 100% gaýtadan işlenip, ony "ýaşyl" saýlamaga öwürýär.

Gowşak taraplar
Poliolefin PVC filminden has gymmat, howa jübüsinden ýa-da çişirilen ýüzlerden gaça durmak üçin käbir programmalarda perforasiýa talap edip biler.

● Polietilen
Käbir goşmaça maglumatlar: Polietilen film, görnüşine baglylykda gysgaldylan film ýa-da uzaldylan film üçin ulanylyp bilner.Önümiňiz üçin haýsy forma gerekdigini bilmeli bolarsyňyz.
Öndürijiler polimerizasiýa prosesinde poliolefine etilen goşanda polietilen döredýärler.Polietileniň üç dürli görnüşi bar: LDPE ýa-da pes dykyzlykly polietilen, LLDPE ýa-da çyzykly pes dykyzlykly polietilen, HDPE ýa-da ýokary dykyzlykly polietilen.Olaryň hersinde dürli programmalar bar, ýöne adatça film gaplamasyny gysmak üçin LDPE formasy ulanylýar.

Güýçler
Köp paket agyr zatlary gaplamak üçin peýdaly, mysal üçin köp mukdarda içgiler ýa-da suw çüýşeleri.Örän çydamly we beýleki filmlere garanyňda has köp uzap bilýär.Poliolefinde bolşy ýaly, polietilen hem azyk aragatnaşygy üçin FDA tarapyndan tassyklanýar.PVX we poliolefin filmleriniň galyňlygy çäkli bolsa-da, adatça bary-ýogy 0.03 mm çenli, polietilen 0.8 mm çenli ulaldylyp bilner, bu bolsa saklamak üçin gaýyklar ýaly ulaglary gaplamak üçin amatly bolar.Ulanylyşy köp ýa-da doňdurylan iýmitlerden başlap, hapa haltalaryna we palletizasiýa çenli uzalýar.

Gowşak taraplar
Polietilen 20% -80% töweregi kiçeldi we beýleki filmler ýaly düşnükli däl.Polietilen gyzdyrylandan soň sowadylanda kiçelýär, gysylýan tuneliňiziň soňunda sowatmak üçin goşmaça ýer bolmaly.

Filmiň gysylmagy önümiňiz ýa-da programmaňyz üçin iň gowusy2

Iş wagty: Iýul-13-2022