PEeke PE polimer-MDOPE durnukly ösüşi gazanmagyň iň gowy usulydyr

Durnuklylyk has arassa gurşawy ösdürmegiň açarydyr.Daşky gurşawyň peýdalaryndan başga-da, gaýtadan işlemek ajaýyp ykdysady artykmaçlyklara eýedir.Girdejili geljege häzirki zaman, tygşytly serişdedir.Bu bazary ösdürmegi maksat edinýän guramalar işewürlik mümkinçiliklerini has çalt ulanarlar.

Gaýtadan işlemek durnuklylygyň özenidir, sebäbi gaýtadan ulanyp boljak materiallary tygşytlamaga kömek edýär.Çyzykly tegelek ykdysadyýete geçmek marka eýeleri, bölek satyjylar, hökümetler we jemgyýetçilik guramalary üçin ileri tutulýan ugur.

Global sarp ediş, gaýtadan ulanylýan materiallara bolan islegi artdyrýan has köp galyndy döredýär.Gaýtadan işlemek üçin dizaýnymyz, iň köp ulanylýan we polietilen (PE) polimerini gaýtadan işlemek üçin iň aňsat mono-material gaplamany ýeňilleşdirýär.

PEeke PE polimerine esaslanýan mono-material paketleri çykarmak üçin MDO PE görnüşinde PET film çalyşmagy işlenip düzüldi.Çeýe gaplamak üçin tegelek ykdysadyýeti üpjün etmek üçin ýokary dykyzlykly PE (HDPE) maşyn ugrukdyryş işini kämilleşdirdik.

Lex Çeýe gaplama dilemmasy
Häzirki wagtda sarp edijiler, markalar we satyjylar durnukly we önümleri gorap bilýän gaplamalara garaşýarlar.Bu gapma-garşylykly ýaly görünýän talaplary kanagatlandyrmak üçin öwrüjiler dürli polimer görnüşlerinden öndürilen laminatlary ulanmaga mejbur bolýarlar.Bu paketleriň birmeňzeş düzümi, olary çözüp bolmaýar.

O Mono-material düşünjesi
Mono gönükdirilen PE (MOPE) innowasion mono gönükdirilen PE (MOPE) bilen “Machine Direction Orientation” (MDO) usulynyň ulanylmagy, has berkligi, has berkligi, çyglylyk we ys üçin ajaýyp päsgelçilik, optiki aýdyňlyk, ýeňil gaplamak we a ýaly laminat filmiň esasy aýratynlyklaryny gowulandyrýar. gurluş ölçeginiň peselmegi.

polimer-MDOPE

Cons Konserwatiw pudagy özgertmek
PET filmleri çeýe gaplama programmalary üçin amatly we onlarça ýyl bäri bar.MDOPE filmlerimiz adaty PET çap filmlerine alternatiw çözgütdir.PE möhürleýji torlara laminirlenensoň, gaýtadan işlenip bilinýän hakyky mono-material PE gurluşlaryny döredýärler.Gaýtadan ulanylýan ýerine geçmek kyn;şonuň üçin soňky birnäçe ýylda PET häsiýetlerine laýyk gelýän MOPE synp filmleriniň iň gowularyny ösdürmegi ileri tutduk.


Iş wagty: Iýul-13-2022