Bio-polilaktiki kislota (PLA) filmler bazary - Global senagat derňewi, ululygy, paýy, ösüşi, tendensiýalary we çaklamasy, 2019 - 2027

Global bio-polilaktiki kislota (PLA) filmler bazary: syn
Bio-polilaktiki kislota (PLA) bio esasly monomerlerden sintez edilýän umumy bio esasly plastmassa.PLA süýt kislotasynyň polimerizasiýasy netijesinde öndürilen alifat poliesterdir.Bio-PLA filmleri, plastmassa filmlerinden tapawutlylykda, çişirip ýa-da öwrüm edip biler.PLA-nyň fiziki aýratynlyklary ony pes dykyzlykly polietileniň (LDPE), ýokary dykyzlykly polietileniň (HDPE), polipropileniň (PP) we polietilen teraftalatyň (PET) birnäçe ulanylyşynda galyndylara esaslanýan plastmassalaryň iň oňat ornuny tutýar.

Iýmit gaplaýyş materiallary hökmünde bio esasly materiallaryň ulanylyşy, taýýar önümiň biodegrasiýa ýaly gazylyp alynýan ýangyç esasly plastmassadan artykmaçlyklary sebäpli çalt ösýär.

Global bio-polilaktiki kislota (PLA) filmler bazarynyň esasy sürüjileri
Global azyk we içgiler senagatynyň ösüşi we uzak wagtlap gorap saklamak üçin azyk gaplamalaryna bolan islegiň artmagy dünýä bio-PLA filmler bazaryna itergi berýär.Softumşak miweleri we gök önümleri ösdürip ýetişdirmek ýaly oba hojalygynda bio-PLA filmleriniň çalt kabul edilmegi daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltdy.Genetiki taýdan üýtgedilen mekgejöweniň önümçiliginiň artmagy we 3D çap etmekde bio-PLA filmleriniň ulanylyşynyň çak edilýän döwürde dünýä bio-PLA film bazary üçin girdejili mümkinçilikler döredip biler.

Bio-polilaktiki kislota (PLA) filmleriniň dünýä bazaryna päsgelçilik döretmek üçin ýokary çykdajylary
Sintetiki we ýarym sintetiki filmlere garanyňda bio-PLA filmleriniň has ýokary çykdajylary, çak edilýän döwürde global bio-PLA filmler bazaryny çäklendirer diýlip garaşylýar.

Global bio-polilaktiki kislotanyň (PLA) filmler bazarynyň esasy bölegi
Derman segmentiniň çaklama döwründe global bio-polilaktiki kislota (PLA) filmler bazaryndaky esasy paýyna eýe bolmagyna garaşylýar.Polilaktiki kislotanyň adam bedenine zäherli we kanserogen däl täsiri, tikişler, klipler we neşe serişdelerini iberiş ulgamlary (DDS) ýaly biofarmasewtiki programmalarda ulanmak üçin amatly edýär.Azyk we içgiler we oba hojalygynyň segmentleri, çak edilýän döwürde global bio-PLA filmler bazaryna girdejili mümkinçilikler döreder diýlip garaşylýar.Azyk we içgiler pudagynda bio-PLA forma doldurgyçly gatyk gaplary ýa-da kofe kapsulalary ýaly gaplaýyş ulgamlarynda ulanylýar.

Globalewropa Bio-polilaktiki kislotanyň (PLA) filmler bazaryndaky esasy paýyna eýe bolar
Bioewropanyň çak edilýän döwürde gymmaty we göwrümi taýdan global bio-polilaktiki kislota (PLA) Filmler bazarynda agdyklyk etmegine garaşylýar.Azyk gaplamalarynda we lukmançylyk goşundylarynda ulanmak üçin bio-PLA isleginiň ýokarlanmagy sebäpli Aziýa-Pacificuwaş ummany bazary çalt depginde öser diýlip garaşylýar.Hytaý, Hindistan, Japanaponiýa we Taýland ýaly ýurtlarda ekologiýa taýdan arassa önümleri ulanmak üçin sarp edijileriň habardarlygyny ýokarlandyrmak we hökümetiň goldawy 2019-njy ýyldan 2027-nji ýyla çenli global bio-PLA film bazaryny ýokarlandyrar diýlip çaklanylýar.

Hytaýda bio-PLA filmleriniň sarp edilişiniň çalt ösmegine gaplamak we lukmançylyk pudagyndaky ösüşler sebäp bolup biler.FMCG harytlaryna bolan islegiň ýokarlanmagy sebäpli ýurtda gaplaýyş pudagy çalt ösýär.Ekologiýa taýdan arassa gaplamalara bolan islegiň artmagy Hytaýyň gaplaýyş pudagyna peýdaly boldy.Azyk we içgiler pudagyndan taýýar önümlere ýokary isleg ýurtda ýokary hilli gaplamalara bolan islegi güýçlendirýär we şeýlelik bilen Hytaýda Bio-polilaktiki kislota (PLA) filmler bazaryna itergi berýär.

Demirgazyk Amerikada öňdebaryjy önümçilik kompaniýalarynyň, şol sanda Nature Works LLC we Total Corbion PLA-nyň bolmagy, çak edilýän döwürde sebitdäki bio-PLA bazaryna oňyn täsir eder diýlip garaşylýar.

Biodegrirlenip bilinýän polimerleriň sarp edilişiniň ýokarlanmagy, çak edilýän döwürde Demirgazyk Amerikadaky bio-PLA film bazary üçin mümkinçilik döreder.


Iş wagty: Iýul-25-2022